Taksa Notarialna

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności. Wynagrodzenie nie obejmuje kosztów przejazdu i innych niezbędnych wydatków poniesionych w związku z dokonaniem czynności.

Maksymalne stawki taksy notarialnej określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 272).

Do wynagrodzenia dolicza się podatek od towarów i usług według stawki 23 %.