Czynności notarialne

Notariusz dokonuje następujących czynności:

1) sporządza akty notarialne jeżeli wymaga tego od stron przepis prawa lub strony pragną nadać czynności formę notarialną; obejmuje to między innymi umowy: sprzedaży, darowizny, dożywocia, ustanowienia odrębnej własności lokali, deweloperskie, spółek, majątkowe małżeńskie, o podział majątku wspólnego, ustanowienia służebności, zamiany, zniesienia współwłasności, o dział spadku, innych przenoszących własność nieruchomości i innych praw majątkowych, najmu, ugody, jak też akty założycielskie fundacji, stowarzyszeń, innych osób prawnych

2) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

3) sporządza poświadczenia;

Notariusz poświadcza:

własnoręczność podpisu,

zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,

datę okazania dokumentu,

pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

4) doręcza oświadczenia;

5) spisuje protokoły;

Notariusz spisuje protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych.

Notariusz spisuje również protokoły, w tym protokoły dziedziczenia, w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne, a w szczególności dotyczące stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, a także – na żądanie strony stawającej – niestawiennictwa strony drugiej.

6) sporządza protesty weksli i czeków;

7) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

8) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

9) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

10) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.